Fastival & Fairs Dates

S. No. Fairs & Festivals Place Vikram Samwat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Pushkar Fair Pushkar Kartik - S (7-15)
9 Days
30th Oct.
06th Nov.
18th Nov.
25th Nov.
07th Nov.
14th Nov.
27th Oct.
04th Nov.
15th Nov.
23rd Nov.
03rd Nov.
12th Nov.
21st Nov.
30th Nov.
2. Bateshwar Fair Bateshwar Agra  Kartik 6
Margasirsa 5
29th Oct.
12th Nov.
17th Nov.
30th Nov.
05th Nov.
18th Nov.
26th Oct.
08th Nov.
13th Nov.
27th Nov.
02nd Nov.
17th Nov.
20th Nov.
05th Dec.
3. Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik - S 14
Margasirsa-K 1
3 Days
5th Nov.
7th Nov.
24th Nov.
26th Nov.
13th Nov.
15th Nov.
03rd Nov.
05th Nov.
22nd Nov.
24th Nov.
11th Nov.
13th Nov.
29th Nov.
01st Dec.
4. Nagaur Fair
(Ramdeoji Cattle Fair)
Nagaur Magh - S (7-10)
4 Days
06th Feb.
09th Feb.
26th Jan.
29th Jan.
14th Feb.
17th Feb.
03rd Feb.
06rd Feb.
24th Jan.
27th Jan.
12th Feb.
15th Feb.
01st Feb.
04th Feb.
5. Beneshwar Fair Beneshwar
(Dungarpur)
Magh - S (11-15)
5 Days
10th Feb.
14th Feb.
30th Jan.
03rd Feb.
18th Feb.
22nd Feb.
07th Feb.
10th Feb.
28th Jan..
31st Jan.
17th Jan.
21th Jan.
06th Jan.
10th Jan.
6. Desert Festival Jaisalmer Magh - S (13-15) 12th Feb.
14th Feb.
01st Feb.
03rd Feb.
22th Jan.
24th Jan.
10th Jan.
12th Jan.
29th Jan.
31st Jan.
19th Jan..
21th Jan.
08th Jan.
10th Jan.
7. Tilwara Fair Balotara Chaitra - B 11
Chaitra - S 11
15 Days
27th Mar.
11th Apr.
16th Mar.
31th Mar.
03rd Apr.
17th Apr.
24th Mar.
07th Apr.
12th Apr.
26th Apr.
31th Mar.
15th Apr.
19th Mar.
04th Apr.
8. Kaila Devi Fair Karaulli Chaitra - K 12 28th Mar. 17th Mar. 04th Apr. 25th Mar. 13th Apr. 01st Apr. 20th Mar. 
9. Kumbh Mela India     14th Aug.
25th Sep.
Nasik
22nd Apr.
21st May
Ujjain
    Allahabad